Polityka prywatności i plików cookie - icoone

Polityka prywatności i plików cookie

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
użytkowników odwiedzających stronę internetową zgodnie z art. 13 rozporządzenia (UE) 2016/679

UZASADNIENIE PODAWANIA INFORMACJI
Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 (zwanym dalej „Rozporządzeniem”), niniejsza strona opisuje sposób przetwarzania danych osobowych użytkowników odwiedzających stronę internetową Firmy I-Tech Industries dostępnej drogą elektroniczną pod następującym adresem: www.icoone.com

Niniejsze informacje nie dotyczą innych witryn, stron czy serwisów internetowych dostępnych za pośrednictwem łączy hipertekstowych, które mogą być opublikowane w witrynie, ale odnoszą się do zasobów spoza domeny firmy.

ADMINISTRATOR
Po odwiedzeniu wyżej wymienionej witryny mogą zostać przetworzone dane dotyczące zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób fizycznych.

Administratorem jest I-Tech Industries S.r.l., z siedzibą w Via Giuseppe Verdi 12, 24121 Bergamo (BG), C.F. 03964610160 mail info@I-techindustries.com

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Podmiotem przetwarzającym (PP) jest Pan Luca Gualdrini, który jest dostępny pod adresem: I-Tech Industries S.r.l., z siedzibą w Via Casalino 5/H, 24121 Bergamo (BG), C.F. 03964610160 mail info@I-techindustries.com

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Dane osobowe podane na tej stronie są przetwarzane w ramach realizacji celów instytucjonalnych Firmy, a ich przekazanie jest dobrowolne.
Spółka przetwarza fakultatywne dane użytkownika na podstawie zgody, tzn. poprzez wyraźne zatwierdzenie niniejszej polityki prywatności oraz w odniesieniu do metod i celów opisanych poniżej.

RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH ORAZ CELE PRZETWARZANIA:
Dane przeglądania
Systemy komputerowe i procedury programowe wykorzystywane do obsługi niniejszej witryny pozyskują, podczas normalnej pracy, pewne dane osobowe, których transmisja wiąże się z wykorzystaniem internetowych protokołów komunikacyjnych.

Ta kategoria danych obejmuje adresy IP lub nazwy domen komputerów i terminali używanych przez użytkowników, adresy URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) żądanych zasobów, czas żądania, metodę zastosowaną do przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi udzielonej przez serwer (pomyślny, błąd itp.) oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym i środowiskiem komputerowym użytkownika.

Dane te, niezbędne do korzystania z usług internetowych, są również przetwarzane, aby:

  • uzyskać informacje statystyczne na temat korzystania z usług (najczęściej odwiedzane strony, liczba odwiedzających w danym przedziale czasowym lub dniu, obszary geograficzne pochodzenia itp);
  • sprawdzić poprawność funkcjonowania oferowanych usług.

Dane przeglądania nie trwają dłużej niż siedem dni (z wyjątkiem przypadku konieczności przeprowadzenia dochodzenia w sprawie przestępstw przez organ sądowy).

Dane przekazane przez użytkownika
Opcjonalne, wyraźne i dobrowolne wysyłanie wiadomości na adres kontaktowy, prywatne wiadomości wysyłane przez użytkowników, jak również wypełnianie i przekazywanie formularzy umieszczonych na stronie wiąże się z uzyskaniem danych kontaktowych nadawcy, niezbędnych do udzielenia odpowiedzi, jak również wszystkich danych osobowych zawartych w korespondencji.

Szczegółowe klauzule informacyjne będą publikowane na stronach serwisu przeznaczonych do świadczenia określonych usług.

Cookie i inne systemy śledzenia
Pliki cookie nie są wykorzystywane do profilowania użytkowników, ani też nie są stosowane inne metody śledzenia.

Pliki cookie sesji (nietrwałe) są używane w ściśle ograniczony sposób do tego, co jest niezbędne do bezpiecznego i efektywnego przeglądania witryn. Przechowywanie w pamięci cookies sesji w terminalach lub przeglądarkach jest pod kontrolą użytkownika, przy czym na serwerach, po zakończeniu sesji HTTP, informacje dotyczące cookies pozostają zapisane w dziennikach usług, a czas ich przechowywania w żadnym wypadku nie przekracza siedmiu dni, podobnie jak inne dane dotyczące przeglądania.

ODBIORCY DANYCH
Odbiorcami danych zebranych w wyniku odwiedzenia wyżej wymienionych witryn są następujące podmioty wyznaczone przez Firmę, zgodnie z art. 28 rozporządzenia, jako podmioty przetwarzające.

Zebrane dane osobowe są również przetwarzane przez pracowników Firmy, którzy działają w oparciu o szczegółowe instrukcje dotyczące celów i metod ich przetwarzania.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Osoby, których dane dotyczą mają prawo do uzyskania od Firmy, w przewidzianych przypadkach, dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania lub usunięcia czy też ograniczenia przetwarzania, które ich dotyczy, tudzież do sprzeciwienia się przetwarzaniu (art. 15 i nast. rozporządzenia). Podmiotem przetwarzającym (PP) jest Pan Luca Gualdrini, który jest dostępny pod adresem: I-Tech Industries S.r.l., z siedzibą w Via Casalino 5/H, 24121 Bergamo (BG), C.F. 03964610160 mail info@I-techindustries.com

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI
Osoby, których dane dotyczą, które uważają, że przetwarzanie przekazanych im danych osobowych odbywające się za pośrednictwem niniejszej witryny stanowi naruszenie przepisów rozporządzenia, mają prawo do wniesienia skargi do inspektora, zgodnie z art. 77 tegoż rozporządzenia, lub do podjęcia odpowiednich działań prawnych (art. 79 rozporządzenia).

Subskrypcja biuletynu – Zgodnie z dekretu ustawodawczego 196/2003 i art. 13 rozporządzenia UE nr 679/2016

Cele przetwarzania:
Państwa dane osobowe, dobrowolnie przekazywane i pozyskiwane przez nas w ramach działalności prowadzonej przez I-TECH INDUSTRIES S.R.L., będą przetwarzane prawidłowo i zgodnie z prawem i w następujących celach: wysyłanie newsletterów.

Państwa dane będą przetwarzane z zachowaniem niezbędnego bezpieczeństwa i niezbędnej poufności za pomocą następujących metod: gromadzenie danych za pośrednictwem instytucjonalnej strony internetowej, dane będą gromadzone i rejestrowane do konkretnych, jednoznacznych i legalnych celów oraz wykorzystywane do dalszego przetwarzania w sposób zgodny z tymi celami, przetwarzanie będzie przeprowadzane przy użyciu narzędzi elektronicznych i zautomatyzowanych, jak również bez ich użycia, dane będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą przez okres nie dłuższy niż wskazany poniżej.

Podstawa prawna przetwarzania:
Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest oparta na dobrowolnej prośbie o otrzymywanie informacji (newslettera) od naszej firmy.

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora:

Zgodnie z art. 6, zgodność z prawem przetwarzania opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

Obowiązkowy lub fakultatywny charakter dostarczania danych oraz konsekwencje ewentualnej odmowy udzielenia odpowiedzi:
Charakter przekazania przez Państwa danych jest obowiązkowy w przypadku dostarczenia żądanych produktów, w przypadku odmowy ich dostawa przez nas nie będzie możliwa.

Przekazywanie danych stronom trzecim:
Państwa dane mogą być przekazywane, w wyniku inspekcji lub kontroli (jeśli tego się od nas zażąda), wszystkim organom kontrolnym odpowiedzialnym za sprawdzenie i kontrolę spełnienia wymogów prawnych.

Okres przechowywania:
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 (dziesięciu) lat od zakończenia stosunku w ramach dostawy.

Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji:
Nie istnieje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, dane nie są profilowane.

Zamiar administratora:
Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim ani organizacji międzynarodowej.

Administrator i podmiot przetwarzający:
Administratorem jest I-TECH INDUSTRIES S.R.L., z siedzibą statutową w Bergamo (BG), Via Casalino 5/H oraz siedzibą rzeczywistą w Granarolo dell’Emilia (BO) Via I Maggio 4/Q, w osobie Luca Gualdrini. Dane kontaktowe administratora, mail : info@i-techindustries.com
Podmiotem przetwarzającym wyznaczonym do udzielania odpowiedzi osobie, której dane dotyczą, w przypadku wykonywania przez nią praw, jest Pan Luca Gualdrini.
Osoba, której dane dotyczą może w każdej chwili wykonać zastrzeżone jej prawa, o których mowa w art. 7, który przywołujemy w pełnym brzmieniu.

Art. 7 dekretu ustawodawczego 196/2003 i art. 15 rozporządzenia UE 679/2016 – Prawo dostępu do danych osobowych i inne prawa –
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dotyczące jej dane osobowe istnieją, nawet jeśli nie zostały jeszcze zarejestrowane, oraz do przekazania jej tych danych w zrozumiałej formie. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzyskania informacji o: pochodzeniu danych osobowych; celach i metodach przetwarzania; logice stosowanej w przypadku przetwarzania przeprowadzanego za pomocą urządzeń elektronicznych; danych identyfikacyjnych administratora, podmiotu przetwarzającego i przedstawiciela wyznaczonego zgodnie z art. 5 ust. 2; podmiotach lub kategoriach podmiotów, którym dane osobowe mogą być przekazywane i które mogą zapoznać się z tymi danymi jako wyznaczeni przedstawiciele na terytorium państwa, podmioty przetwarzające lub osoby odpowiedzialne za przetwarzanie lub do niego upoważnione. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzyskania: uaktualnienia, sprostowania lub, w razie zainteresowania, uzupełnienia danych; usunięcia, przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, w tym danych, których przechowywanie nie jest konieczne dla celów, dla których dane zostały zebrane czy później przetworzone; zaświadczenia, że o operacjach, o których mowa w lit. a. i b. zostały powiadomione, również w odniesieniu do ich treści, osoby, którym dane zostały przekazane lub rozpowszechnione, chyba że wymóg ten okazuje się niemożliwy lub wiąże się z oczywistą nieproporcjonalnością w stosunku do chronionego prawa. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw, w całości lub w części: z uzasadnionych powodów, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, nawet jeśli jest to istotne dla celu zbierania danych; wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w celu wysyłania materiałów reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej tudzież w celu przeprowadzenia badań rynku czy też komunikacji handlowych.

Osoba, której dane dotyczą może przede wszystkim w każdej chwili zwrócić się do administratora z prośbą o dostęp do danych osobowych oraz o ich sprostowanie lub usunięcie czy też ograniczenie przetwarzania, które jej dotyczy, tudzież sprzeciwić się przetwarzaniu, poza posiadaniem prawa do przenoszenia danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartej na zgodzie wyrażonej przed wycofaniem i ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z praw tych można skorzystać pisząc na adres poczty elektronicznej: info@i-techindustries.com

Informacje dotyczące Cookies

Czym są cookies
Plik „cookie” to plik tekstowy zapisywany na komputerze użytkownika podczas dostępu do strony internetowej w celu dostarczenia informacji za każdym razem, gdy powraca on na tę samą stronę. To rodzaj przypomnienia o odwiedzonej stronie internetowej. Wraz z plikiem cookie serwer sieciowy wysyła informacje do przeglądarki użytkownika (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, itp.) zapisane na jego komputerze, które będą ponownie odczytywane i aktualizowane za każdym razem, gdy użytkownik powróci na stronę. W ten sposób strona internetowa może automatycznie dostosowywać się do użytkownika. Podczas przeglądania użytkownik może również otrzymywać na swoim terminalu pliki cookie pochodzące z różnych stron internetowych („cookies osób trzecich”), ustawione bezpośrednio przez operatorów tych stron i wykorzystywane do celów i w sposób przez nich określony.

W zależności od czasu trwania dzielą się one na sesyjne pliki cookie (tj. te, które są tymczasowo i automatycznie usuwane z terminalu po zakończeniu sesji przeglądania poprzez zamknięcie przeglądarki) oraz trwałe pliki cookie (tj. te, które pozostają w terminalu do momentu ich wygaśnięcia lub usunięcia przez użytkownika).

W zależności od funkcji i celu użytkowania, pliki cookie można podzielić na techniczne i profilujące.

Cookie techniczne
Niektóre pliki cookie są wykorzystywane do przeprowadzania komputerowego uwierzytelniania, śledzenia sesji i przechowywania w pamięci określonych informacji o użytkownikach odwiedzających stronę internetową. Te tak zwane techniczne pliki cookie są często przydatne, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie strony internetowej i korzystanie ze wszystkich jej funkcji. Techniczne pliki cookie to takie, których użycie nie wymaga zgody użytkownika.

Do tej kategorii należą również cookies analityczne. Są to pliki cookie, które zbierają informacje o korzystaniu przez użytkownika z witryny i usprawniają jej działanie. Na przykład, cookie analityczne pokazują, które strony są najczęściej odwiedzane, pozwalają zobaczyć, jakie są powtarzające się schematy korzystania z witryny i pomagają zrozumieć wszelkie trudności, jakie napotyka użytkownik podczas korzystania z niej.

Cookie profilujące
Inne pliki cookie mogą być natomiast wykorzystywane do monitorowania i profilowania użytkowników podczas przeglądania, badania ich przemieszczania się i nawyków związanych z odwiedzaniem stron internetowych lub konsumpcją (tego, co kupują, co czytają itp.), również w celu wysyłania ukierunkowanych i spersonalizowanych reklam usług. W takim przypadku mamy do czynienia z cookie profilującymi. Korzystanie z powyższych plików cookie wymaga uprzedniego uzyskania dobrowolnej świadomej zgody użytkownika zgodnie z art. 7 rozporządzenia UE 2016/679.

Cookie osób trzecich
Może się również zdarzyć, że strona internetowa zawiera pliki cookie innych stron i treści w różnych elementach umieszczonych na tejże stronie, takich jak banery reklamowe, zdjęcia, filmy wideo, mapy lub konkretne linki do stron internetowych innych domen, które znajdują się na serwerach innych niż ten, na którym znajduje się żądana strona. Innymi słowy te pliki cookie są ustawiane bezpośrednio przez operatorów stron internetowych lub serwerów innych niż ta witryna. W takich przypadkach mówimy o tzw. cookie osób trzecich, które są zwykle używane do celów profilowania. Korzystanie z tych plików cookie wymaga uprzedniego uzyskania dobrowolnej świadomej zgody użytkownika.

Rodzaje plików cookie używanych przez naszą witrynę
Główne funkcje plików cookie instalowanych przez https://www.icoone.com/ mają charakter techniczny, są wykorzystywane do ciągłego doskonalenia usługi, do uwierzytelniania, do celów statystycznych, takich jak zliczanie wizyt na stronie. Wykorzystanie plików cookie ma zatem na celu wyłącznie ułatwienie funkcjonowania serwera podczas przeglądania witryny.

Witryna umożliwia również przesyłanie następujących plików cookie osób trzecich. Te pliki cookie nie są narzędziami należącymi do nas, dlatego też, aby otrzymać więcej informacji, można uzyskać dostęp do klauzuli informacyjnej i formularzy uzyskania zgody osób trzecich poprzez kliknięcie na podane linki.

Aby ulepszyć stronę internetową i zrozumieć, które części lub elementy są najbardziej doceniane przez użytkowników, pliki cookie osób trzecich Google Analytics są używane jako anonimowe i zagregowane narzędzie analizy. Te pliki cookie nie są naszą własnością, dlatego prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną podaną na stronie Google, aby uzyskać więcej informacji.

Na stronach w witrynie znajdują się niektóre widżety oraz przyciski współdzielenia Facebooka i Google Plus, dzięki którym użytkownik może udostępniać treść witryny w swoich kanałach społecznościowych oraz komunikować się z naszymi kanałami. Te pliki cookie nie są narzędziami należącymi do nas, ale są tworzone odpowiednio przez Facebooka i Google podczas korzystania z odpowiedniego widżetu lub przycisku udostępniania. Aby dowiedzieć się więcej, prosimy odwiedzić poniższe strony informacyjne: Facebook i Google.

Niektóre strony internetowe zawierają treści wideo YouTube. Jeśli użytkownik odwiedzi stronę zawierającą film wideo lub kliknie, aby go obejrzeć, może zostać wywołany plik cookie z serwisu YouTube. Te pliki cookie nie są naszą własnością. Aby dowiedzieć się więcej, prosimy odwiedzić stronę informacyjną Google.

Strona może korzystać z programów Facebook ADS obsługiwanych przez Facebook Inc., Google Adwords i technologię Google Remarketing , zarządzanych przez Google Inc. Funkcja śledzenia konwersji ADS i AdWords na Facebooku wykorzystuje również pliki cookie, aby pomóc nam w śledzeniu sprzedaży i innych konwersji.

Zarządzanie plikami cookie
Użytkownik może zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi plików cookie za pomocą funkcji w popularnych przeglądarkach, które pozwalają na kasowanie/usuwanie plików cookie (wszystkich lub niektórych) lub zmianę ustawień przeglądarki w celu zablokowania plików cookie lub ograniczenia ich do określonych stron (w przeciwieństwie do innych).

W związku z tym mogą Państwo zrezygnować z cookies, postępując zgodnie z procedurą wyłączania obsługiwaną przez Państwa przeglądarkę. Poniżej podajemy metody proponowane przez główne przeglądarki: Microsoft Windows Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Google Analytics pobierając konkretny plug-in przeglądarki.

Aby uzyskać informacje o zapisanych na Państwa terminalu plikach cookie oraz dezaktywować je każdy z osobna, proszę wejść na:http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte

Plugin Social Network
Strona https://www.icoone.com/ zawiera również wtyczki i/lub polecenia do serwisów społecznościowych, umożliwiające łatwe dzielenie się treściami w ulubionych serwisach społecznościowych. Wtyczki te są zaprogramowane w taki sposób, aby podczas odwiedzania witryny nie były ustawiane żadne pliki cookie w celu ochrony prywatności użytkowników. Pliki cookie są ustawiane tylko wtedy, gdy użytkownik rzeczywiście i dobrowolnie korzysta z wtyczki, jeśli jest ona udostępniana przez serwisy społecznościowe. Należy pamiętać, że jeśli użytkownik jest zalogowany w sieci społecznościowej, to już wyraził zgodę na korzystanie z plików cookie przesyłanych za pośrednictwem tej strony podczas rejestracji w sieci społecznościowej.
Zbieranie i wykorzystywanie informacji uzyskanych za pomocą wtyczki jest regulowane przez odpowiednie polityki prywatności sieci społecznościowych, do których należy się odnieść.


Niniejsza polityka prywatności może z czasem ulec zmianie – również w związku z ewentualnym wejściem w życie nowych przepisów branżowych, aktualizacją lub udostępnieniem nowych usług lub innowacji technologicznych – dlatego też użytkownik/odwiedzający jest proszony o okresowe przeglądanie niniejszej strony.